HUURVOORWAARDEN
van huurder. De kosten hiervan bestaan naast de in artikel 1.2 bedoelde
9.2 Indien de huurgoederen reizen zolang zij voor rekening en risico van
door verhuurster aangegane huurovereenkomsten is de Nederlandse rechter

huurprijs uit het arbeidsloon voor het versnijden alsmede uit de
huurder zijn, is deze verplicht de goederen te verpakken in
bevoegd, ook indien huurder niet de Nederlandse nationaliteit bezit en/of
Van toepassing op alle overeenkomsten tot huur en verhuur van roerende
nieuwwaarde van de versneden vloerbedekking.
overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van het
indien de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland ten
goederen waarbij Holland Reklame en Standbouw optreedt als verhuurster.

transport.
uitvoer gelegd wordt.

Artikel 5:


Artikel 1:
5.1 Na afloop van de huurtermijn is huurder verplicht tot teruggave van de
Artikel 10:
Artikel 19:
1.1 Alle offertes van verhuurster zijn geheel vrijblijvend.
huurgoederen.
10.1 Verhuurster is niet aansprakelijk voor schade opkomend aan de zijde
Terzake van alle geschillen die verband houden met door verhuurster
1.2 Onverminderd het bepaalde artikel 1.3 vangt de overeenkomst tot huur
5.2 Teruggave geschiedt in het aantal en de staat van in ontvangstneming
van huurder en voortvloeiend uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk
aangegane huurovereenkomsten en die behoren tot de absolute competentie
en verhuur aan door aangifte dan wel toezending door verhuurster van een
van de huurgoederen en op de plaats van afgifte door verhuurster, tenzij
nakomen van enige verplichting welke voor haar uit deze huurvoorwaarden
van de Arrondissementsrechtbank is de bevoegde rechter de
orderbevestiging waarop vermeld worden:
voor wat dit laatste betreft uitdrukkelijk anders is overeengekomen, van
voortvloeit, tenzij de oorzaak van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid
a.
de goederen welke het onderwerp der overeenkomst vormen.
welk feit mededeling gedaan wordt op de geleidebon.
nakomen bestaat in opzet of grove schuld van verhuurster zelf handelend
van verhuurster om huurder voor zijn bevoegde rechter te dagvaarden.
b.
de huurprijs.
5.3 Ten bewijze van de teruggave wordt door verhuurster een retourbon in
door middel van haar orgaanvertegenwoordigers.

c.
de huurtermijn.
duplo opgemaakt, waarvan een exemplaar aan huurder wordt afgegeven.
10.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd opkomend
Artikel 20:
d.
verdere voorwaarden betrekkelijk tot de overeenkomst en voorts al
Indien huurder op het afleveradres niet aanwezig is voor de teruggave van
aan de zijde van verhuurster en voortvloeiend uit het niet, niet tijdig of niet
Van alle bepalingen van deze huurvoorwaarden kan uitsluitend worden
hetgeen ingevolge deze voorwaarden op de orderbevestiging
de huurgoederen en ook niemand voor of namens hem, worden de
behoorlijk nakomen van iedere verplichting welke voor hem uit deze
afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk blijkt uit een mededeling
vermeld moet worden.
huurgoederen op het afleveradres door verhuurster teruggenomen. In dat
huurvoorwaarden voortvloeit, ongeacht de oorzaak van het niet, niet tijdig
op de opdrachtbevestiging, of de geleidebon.
1.3 Indien de huurtermijn ingaat binnen 8 dagen nadat de verhuurster een
geval zal zo mogelijk een retourbon worden achtergelaten, doch bij verschil
of niet behoorlijk nakomen. Voor zover het schade aan de huurgoederen zelf

order heeft geaccepteerd, vangt de overeenkomst tot huur en verhuur op het
van mening of teruggave al dan niet heeft plaats gehad, rust op huurder
betreft wordt de waarde der huurgoederen gesteld op nieuwwaarde.
moment van acceptatie aan. Alsdan zal door verhuurster naar haar keuze een
uitdrukkelijk het bewijs dat teruggave heeft plaats gehad.

orderbevestiging worden afgegeven dan wel verzonden.
5.4 Bij verschil van mening over teruggave dan wel terugname al dan niet in
Artikel 11:

het juiste aantal en de goede staat rust op huurder uitdrukkelijk het bewijs
Verhuurster is niet aansprakelijk voor de schade opkomend aan de zijde van
Artikel 2:
dat de teruggave dan wel terugname in het juiste aantallen de goede staat
huurder ten gevolge van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook
2.1 Verhuurster is verplicht tot afgifte van de huurgoederen in het
heeft plaatsgehad.
ontstaan aan de huurgoederen.
overeengekomen aantal en de overeengekomen staat.


2.2 Indien er geen afgiftedatum is overeengekomen, worden de
Artikel 6:
Artikel 12:
huurgoederen voor de aanvang van de huurtermijn afgegeven.
6.1 Indien verhuurster na afloop van de huurtermijn om welke reden dan
Huurder is verplicht verhuurster te vrijwaren voor de aansprakelijkheid tot
2.3 Afgifte door verhuurster geschiedt hetzij ten huize van verhuurster,
ook zulks ter uitsluitende beoordeling van verhuurster (o.a. vanwege
vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derden voortkomende
hetzij op een door huurder aangewezen afleveradres, welk afleveradres
afgesloten kasten, bureaus, vastliggende tegels) niet in staat is de
uit of in verband staande met de huurgoederen of het gebruik daarvan of
alsdan uitdrukkelijk op de orderbevestiging vermeld moet worden.
huurgoederen op het afleveradres in ontvangst te nemen, is huurder
veroorzaakt als gevolg van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook
2.4 Aflevering geschiedt op het afleveradres uitsluitend op de begane grond.
verplicht deze huurgoederen binnen een week na afloop van de huurtermijn
ontstaan aan de huurgoederen.
2.5 Ten bewijze van de afgifte wordt door verhuurster aan huurder een
franco huis aan verhuurster te zenden, verpakt in overeenstemming met de

geleidebon in duplo afgegeven, waarvan een door huurder getekend
aard van de goederen en de wijze van transport.
Artikel 13:
exemplaar door verhuurster wordt terug genomen. Indien huurder ten tijde
6.2 Indien huurder deze verplichting niet nakomt, is voor iedere dag die
13.1 Huurder is uitsluitend gerechtigd de huurovereenkomst te annuleren op
van de afgifte niet op de plaats van afgifte aanwezig is voor de in
verstrijkt na genoemde termijn van een week het bepaalde in artikel 7 van
voorwaarde dat hij verhuurster tenminste 3 x 24 uur voor de aanvang van de
ontvangstneming van de huurgoederen en ook niemand voor of namens
toepassing.
in artikel 1.2 bedoelde huurtermijn hiervan schriftelijk in kennis stelt en mits
hem, worden de huurgoederen op de plaats van afgifte door verhuurster ter

verhuurster de huurgoederen niet reeds op het afleveradres heeft afgeleverd.
beschikking van huurder gelaten. In dat geval zal zo mogelijk een
Artikel 7:
13.2 Verhuurster heeft het recht de huurovereenkomst zonder opgave van
geleidebon worden achtergelaten, doch bij verschil van mening of afgifte al
Indien huurder op de dag van afloop van de huurtermijn zijn verplichting tot
redenen te allen tijde te annuleren, hetgeen voor haar en voor huurder geen
dan niet heeft plaats gehad rust op huurder uitdrukkelijk het bewijs, dat
teruggave der goederen niet nakomt, is huurder voor iedere dag dat de
ander gevolg heeft dan dat de huurovereenkomst ontbonden is.
afgifte niet heeft plaatsgehad.
teruggave uitblijft na de dag van afloop van de huurtermijn aan verhuurster


verschuldigd de artikel 1.2 bedoelde huurprijs gedeeld door het aantal dagen
Artikel 14:
Artikel 3:
dat deze huurtermijn geduurd heeft, zulks onverminderd de
Betaling van de in artikel 1.2 bedoelde huurprijs dient te geschieden binnen
3.1 Huurder is verplicht tot in ontvangstneming van de huurgoederen en wel
aansprakelijkheid van huurder voor verder schade opkomend aan de zijde
14 dagen na de factuurdatum, tenzij de betaling tegelijk met de afgifte door
ten tijde van de afgifte op de plaats van afgifte door verhuurster.
van verhuurster en voortvloeiend uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk
verhuurster geschiedt, in welk geval de betaling op de geleidebon vermeld
3.2 Huurder is verplicht om zich bij de in ontvangstneming der
teruggeven van de huurgoederen ongeacht de oorzaak van het niet, niet
wordt.
huurgoederen onmiddellijk te overtuigen van het juiste aantal en de goede
tijdig of niet behoorlijk teruggave.

staat der huurgoederen. Reclames dienen op de door verhuurster te

Artikel 15:
behouden geleidebon vermeld te worden, bij gebreke waarvan alle
Artikel 8:
Betaling van al hetgeen uit hoofde van deze voorwaarden anders dan
aanspraken jegens verhuurster vervallen.
8.1 De huurgoederen zijn vanaf het moment van afgifte door verhuurster,
wegens artikel 14 verschuldigd is, dient te geschieden binnen 30 dagen
3.3 Ook zonder in ontvangstneming door of namens huurder heeft
dan wel vanaf het moment dat zij door verhuurster ter beschikking van
nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening gesteld is.
verhuurster aan haar verplichting tot afgifte van de huurgoederen in het
huurder gelaten zijn, tot het moment van teruggave aan verhuurster, dan wel

overeengekomen aantal en de overeengekomen staat voldaan, indien zij de
tot het moment dat zij door verhuurster zijn teruggenomen volledig voor
Artikel 16:
huurgoederen op de plaats van afgifte ter beschikking van de huurder heeft
rekening en risico van huurder.
Vanaf de vervaldag der betaling van het verschuldigde volgens de artikelen
gelaten. In dat geval worden de huurgoederen geacht in de overeengekomen
8.2 Huurder is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging,
14 en 15 is huurder aan verhuurster een rentevergoeding verschuldigd van
aantal en de overeengekomen staat te zijn afgegeven; bij verschil van
alles in de ruimste zin des woord, met betrekking tot de huurgoederen
1% van het openstaande factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van
mening over afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en de
onmiddellijk bij aangetekend schrijven aan verhuurster te berichten en
de maand waarmee de vervaldag wordt overschreden.
overeengekomen staat, rust op huurder uitdrukkelijk het bewijs dat de
gehouden de schade hoe ook genaamd die daardoor aan de zijde van

huurgoederen niet in het overeengekomen aantal en de overeengekomen
verhuurster opkomt volledig te vergoeden ongeacht de oorzaak daarvan, met
Artikel 17:
staat zijn afgegeven.
dien verstande dat de schadevergoeding ten aanzien van de huurgoederen
17.1 Bij overschrijding van de in de artikelen 14 en 15 bedoelde termijnen

zelf ten hoogste de nieuwwaarde bedraagt.
van 30 dagen is huurder zonder voorafgaande ingebrekestelling van
Artikel 4:
8.3 Beschadigde huurgoederen worden gedurende ten hoogste 30 dagen na
rechtswege in verzuim.
4.1 Indien de huurgoederen bestaan uit vloerbedekking en deze door
de datum waarop de schade bij factuur in rekening gesteld is door
17.2 Terzake van al hetgeen door huurder aan verhuurster verschuldigd is, is
verhuurster gelegd wordt, zal hiervan op de opdrachtbevestiging mededeling
verhuurster ter beschikking van huurder gehouden.
aan huurder geen beroep of korting en/of compensatie hoe ook genaamd
gedaan worden.
8.4 Indien het lid 2 bedoelde aangetekend schrijven door verhuurster
toegestaan.
4.2 Huurder dient ervoor te zorgen dat bij het leggen van vloerbedekking de
ontvangen wordt na het verstrijken van de huurtermijn, is voor iedere dag
17.3 Alle gerechtelijkheid en buitengerechtelijke kosten noodzakelijk ter
vloer schoon is. Indien de vloer niet schoon is zulks ter uitsluitende
gelegen tussen het verstrijken van de huurtermijn en de ontvangst door
invordering door verhuurster van het volgens de artikelen 14 en/of 15 en/of
beoordeling van verhuurster, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en
verhuurster van het aangetekend schrijven, het bepaalde in artikel 7 van
16 verschuldigde komen geheel voor rekening van huurder, daaronder
schaden, hoe ook genaamd voor rekening van huurder.
overeenkomstige toepassing.
uitdrukkelijk begrepen de incassoprovisie toekomende aan diegene aan wie
4.3 De kosten ven het leggen van vloerbedekking zijn niet berekend in de

verhuurster de vordering ter incasso in handen gesteld heeft.
artikel 1.2 bedoelde huurprijs, tenzij anders overeengekomen, van welk feit
Artikel 9:

mededeling gedaan wordt op de opdrachtbevestiging.
9.1 Zolang de huurgoederen voor rekening en risico van huurder zijn is deze
Artikel 18:
4.4 Snijwerk dat onvermijdelijk is bij het leggen van vloerbedekking, zulks
verplicht ze te verzekeren voor eigen rekening.
Op alle door verhuurster af te sluiten huurovereenkomsten is Nederlands
ter uitsluitende beoordeling van verhuurster, geschiedt geheel voor rekening
recht van toepassing en ter zake van alle geschillen die verband houden met